volume

МАХСУС ИМКОНИЯТЛАР

eye

Кўриниш

A
A
A

Шрифт ўлчами

0% га катталаштириш
Ишонч телефонлари:
(0436) 224-98-31
(0436) 224-01-79

Факс: (0436) 224-98-31
E-mail: navoiy@qsxv.uz
Иш вақти: Душанба-Жума, 08:00-17:00
Манзил: 210100, Навоий ш., Низомий-24
Мўлжал: "Турон" банки
Войти на сайт
Логин:
Пароль:
Регистрация  |  Пароль?  |  Закрыть
» » Фермернинг асосий таянчи(18.09.2014 й)

Фермернинг асосий таянчи(18.09.2014 й)

Қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг самараси ўлароқ, фермерлар нафақат ер эгаси, балки замонавий техникалар соҳибига ҳам айланмоқда. Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 14 июлдаги «2012-2016 йилларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини янада модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш дастури амалга оширилишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғ"Ўзқишлоқхўжалик маш ли зинг" акциядорлик ли зинг ком панияси вилоят филиали то мо ни дан ҳудуддаги қишлоқ хўжалик корхоналарига ли зинг шартлари асосида ет ка­зиб бе ри ла ёт ган техника во си та ларининг тури ва ҳажми йил са йин ортмоқда. Хусусан, ўт ган йилларда ли зингга бе рил ган техника турлари 10 та дан ош маган бўлса, бугунга келиб бу кўрсаткич 25 тани таш кил этаяпти. Филиал ўз фао лия ти ни бошлаган 2001 йилдан бу гунгача эса фер мер ла ри мизга 2556 та ком байн, ҳай дов ва чопиқ трак тори, чигит экиш се ял ка лари ва чеканка қи лув чи аг ре гат ларнинг ўн лаб ян ги тур лари ет казиб бе рилган.
— "Ўзқишлоқхўжалик маш ли зинг" акция дор лик лизинг ком па нияси вилоят филиали то монидан жорий йилда 74 та фермер хў жа ли гига 6,3 мил лиард сўмлик 90 та техника ет ка зиб берилди, — дейди биз билан суҳбатда фи лиал ди ректори ўринбосари У. Қур бо нов. — Замонавий ва тежамкор бундай техникалар қишлоқ хў жалигида меҳнат унум дор ли гини оши риши би лан бирга, сарф-харажатлар ҳаж ми қис қа ришига ҳам за мин ярат моқ да. Те гишли қо нун ва қонун ос ти ҳужжатлари асо сида лизинг шартларининг соддалашти ри ла ёт гани фер мер ларимиз учун яхши им ко ният бўлаяпти.
Хатирчи туманидаги "Кои нот парвози" фер мер хў жа ли ги ҳам ўтган ойда лизинг асо сида Кореяда ишлаб чи қа рилган "TL-100" ҳай дов трак торини харид қилди. 82 гек тар майдонга эга бўлган уш бу кўп тармоқли хў жа ликда тез кунларда ғалладан бўша ган майдонларда кенг кўлам ли шуд гор лаш ишлари бош ла на ди. Янги замонавий ру сум да ги техника бунда ас қо та ди, албатта.
— Бу хўжалигимиз учун ли зинг асосида ол ган иккинчи тех никамиз, — дейди фермер хў жалик раҳбари Ҳамид ака Файзиев. — Икки йил аввал "TTZ-80" чопиқ тракторини ха рид қилган эдик. Илгари шудгорлаш ишларига гек та рига ўртача 40 литр ёқилғи сарф ланар эди. Эндиликда янги техникамиз гектарига 10 литр ёқилғини иқтисод қи либ қолиш им ко­нини беради.
Умуман олганда, замонавий техникаларнинг меҳнат унум дор лиги юқорилиги ҳамда ёқил ғи сарфининг тежам кор лиги фермерлар учун хара жат ларнинг қисқариши ва да­ромад оши шида муҳим аҳа миятга эга бўлаяпти. "Ўз Класс Агро" қўшма корхона си да ишлаб чи қа рилаётган "CLAAS Dominator-130" ру сум ли дон ўриш комбайни, "CLAAS ARION-630" ру сумли ҳайдов трактори, "CLAAS Markant-55" ру сумли йиғиб пресс лаш, "ЎзКейс Трак тор" қўшма корхонасида иш лаб чи қарилаёт ган "Т-7060" ру сум ли юқори унумли ҳай дов трак торлари шулар жум ла сидан. Бундан таш қари, "Тош кент трактор заводи"да сифат жи­ҳатдан "МТЗ-80" трак то ридан қолишмай диган "ТТЗ-811" русумли чопиқ трак тор лари иш лаб чиқа ри лиши йўл га қўйилган бўлиб, ҳо зирги кун да вилоятимизга экс пе римент тариқасида 4 таси кел тирилган.
— Шу йилнинг ўзида қи зил тепалик 11 нафар фермер ўз хў жалигига лизинг асосида 14 та тех ника харид қилди, — дейди қишлоқ хў жа лиги тех ни калари бўйича инспектор Шук рулло Аҳмедов. — Шу лардан бири — "Ал Ҳусен Ка мол" фер мер хўжалигига "TS-135" русумли ҳай дов трак то ри келти рил ди. Меҳнат унум дор лиги жиҳатдан "Маг нум" дан қолиш­майдиган ушбу трак тор гек та рига 25 литр ёқил ғи сарф лайди. 3 кор пус ли плуг ёр дамида ерни 42-45 санти метр чу қурликда ҳай даш им кониятига эга. Ушбу тех ни калар қишлоқ хў­жалиги экин ларига ўз вақ тида си фат ли иш лов бе ришда са марали хизмат қи лаяпти.
Бугун шиддат билан тарақ қий этиб бора ёт ган замон қиш лоқ хўжалиги соҳасида ҳам улкан ўзгаришларни амал га оши риш ни талаб эт моқда. Юрти миз да ва хо риж да ишлаб чиқа рилаётган ана шундай тех никалар эса омил кор фермер ларимизнинг асо сий таянчига ай ланиб бо ра япти.
Озод МУСТАФОЕВ.

Маълумотни таҳрирлади: info - 28-07-2016, 09:00

Чоп этиш

Мавзуга оид ўхшаш маълумотлар
Навоий вилояти фермер хўжаликлари етиштирилган ғалла ҳосилини ўз вақтида сифатли...
Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва таркибий...
Навоийда «Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг» акциядорлик лизинг компанияси ташаббуси билан...
«Қишлоқ хўжалигининг машинасозлик корхоналарини бошқаришни янада...
Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва таркибий...
Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга...
Мазкур нав шўрланган ерларда ҳам ўсиб, юқори...
Хар бир фукаро мурожаати конунда урнатилган тартибда куриб чикилади ва жавоб берилади....
Куйида Вазирлик ҳамда вилоят рахбарларининг қабул қилиш жадвали келтирилган...
Ушбу Қонун фуқароларнинг давлат органларига, муассасаларига (бундан буён матнда давлат...

Веб-сайт янгиликларидан хабардор бўлиб туриш учун қуйидаги қаторга амалдаги электрон манзилингизни киритинг ва электрон манзилингизга жўнатилган хат орқали обунани тасдиқланг: